Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Statistiek

Vandaag 24
Deze week 314
Deze maand 2129
Sinds 08-2008 563642

Antoniemenwoordenboek
 

 

Antoniemenwoordenboek – ὡς τοίνυν μὴ ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 aJplw`~ - safw`~

 

 

 

aanwezig - afwezig

parw`n - ajpw`n

paroon – apoon
abstract - concreet

aJplw`~ - safw`~

haloos – safoos
actief - passief

a[okno~ - rJavqumo~

a-oknos – raithumos
altijd - nooit

ajei - ou[pote

a-ei – oepote
begin - eind

ajrchv - tevlo~

archè – telos
behaard - kaal

dasuv~ - falakrov~

dasus – falakros
beloning - straf

misqov~ - dikhv

misthos – diekè
berg - dal

o[ro~- a[gko~

oros – ankos
binnen - buiten

ejsw - ejxw

eso – exo
blij - treurig

eujdaivmwn - a[qlio~

eudaimoon – athlios
breed - smal

eujru~ - stenov~

eurus – stenos
dag - nacht

hJmevra - nuvx

hèmera – nuks
dichtbij - ver

o[mose - makravn

omise – makran
dik - dun

pacuv~ - leptov~

tachuus – leptos
eb - vloed

palirroiva - ejpirrohv

palierroja – epieroja
eerste - laatste

prw`to~ - u{stato~

prootos – hustatos
engel - duivel

a[ggelo~ -  daivmwn

angelos – daimoon
ergens - nergens

pou - oujdamou`

poe – oedamoe
gebrek - overvloed

ajporiva - periousiva

aporia – perie-oesia
geluk - pech

eujtuciva - dustuciva

eutuchia – duustuchia
geven - nemen

divdwmi - lambavnw

didoomi – lambano
gewoon - bijzonder

sunhvqh~ - i[dio~

sunèthes – iedios
gezond - ziek

uJgihv~ - nosw`n

hugi-jès – nosoon
gierig - vrijgevig

filavrguro~ - a[fqono~

filarguros – afrhonos
goed - fout

ojrqov~ - kakov~

orthos – kakos
goed - kwaad

ajgaqo~ - kakov~

agathos – kakos
goed - slecht

ajgaqo~ - kakov~

agathos – kakos
groot - klein

mevga~ - mikrov~

megas – mikros
hard - zacht

stereov~ - malakov~

stereos – malakos
heel - kapot

o{lo~ -

holos -
hemel - hel

oujrano~ - Tavrtaro~

oeranos – tartaros
herinneren - vergeten

mimnh/vskw - ejpilanqavnomai

mimneisko – epilanthanomai
hoog - laag

a[kro~ - tapeinov~

akros – tapejos
huwelijk - scheiding

gavmo~ - diavlusi~

gamos – dialusis
iemand - niemand

ti~ - oujti~

tis – oetis
individu - samenleving

e{kasto~ - sunousiva

hekastos – sun-oesia
ingang - uitgang

ei[sodo~ - e[xodo~

eishodos - exhodos
innerlijk - uiterlijk

h[qo~ - ei\do~

ètos – eidos
jong - oud

nevo~ - palaiov~

neos – palaios
komen - gaan

h{kw - ei]mi

hèko - eimie
kopen - verkopen

wjnevomai - ajpodivdomai

ooneomai – apodidomai
lachen - huilen

gelavw - dakruvw

gelao – dakruo
lang - kort

makrov~ - bracuv~

makros – brachuus
letterlijk - figuurlijk

safhv~ - di j eijkovnwn

safès – die-eikomoon
leven - dood

bivo~ - qavnato~

bios – thanatos
licht - donker

fw`~ - mevla~

foos – melas
liefde - haat

e[rw~ - e[cqo~

eroos – echthos
links - rechts

ajrivstero~ - devxio~

aristeros – dexios
maken - breken

poievw - rJhvgnumi

poi-eo – règnumie
mannelijk - vrouwelijk

a[rrhn - qh`lu~

arrèn – thèluus
meer - minder

plei`on - ejlavsswn

pleion – elassoon
modern - ouderwets

kainov~ - ajrcai`o~

kainos – archaios
moedig - laf

ajndrei`o~ - deilov~

andreios - deilos
moeilijk - makkelijk

calepov~ - rJavdio~

chalepos – raidios
mooi - lelijk

kalov~ - aijscrov~

kalos – aischuros
nat - droog

uJgro~ - xhrov~

huugros – xeros
natuur - cultuur

fuvsi~ -

fusis -
niet - wel

ouj - mevn

oe – men
onder - boven

uJpo - uJper

hupo – huper
oorlog - vrede

povlemo~ - eijrhvnh

polemos – eirènè
oorzaak - gevolg

aijtiva - genovmenon

aitia – genomenon
open - dicht

a[kleisto~ - dasuv~

akleistos – drasuus
opkomst - ondergang

 - o[leqro~

 - olethros
oud - nieuw

palai`o~ - nevo~

palaios – nejos
overal - nergens

pantacou` - oujdamou`

pantachoe - oedamoe
recht - krom

ojrqov~ - ajgkuvlo~

orthos – ankulos
rijk - arm

plouvsio~ - pevnh~

ploesios – penès
rijkdom - armoede

plou`to~ - peniva

ploetos – penia
samen - alleen

ajollhv~ - movno~

a-ollès – monos
schoon - vies

kalov~ - duspinhv~

kalos - duuspinès
schuldig - onschuldig

ai[tio~ - ajnaivtio~

aitios – an-aitios
slim - dom

sofov~  - a[nou~

sofos – anous
snel - langzaam

tacuv~ - braduv~

tachuus – braduus
soms - vaak

ejniote - pollavki~

eniote – pollakis
spreken - zwijgen

levgw - sigavw

lego – sigao
stad - platteland

a[stu - ajgrov~

astu - agros
sterk - zwak

ijscurov~  - ajsqenhv~

ischuros – asthenès
stilstand - beweging

hJsuciva - forav

hèsuchia – fora
stilte - lawaai

sighv - yovfo~

sigè – psofos
theorie - praktijk

lovgo~ - ejmpeiriva

logos – empeiria
tijdelijk - eeuwig

ojligocrovnio~ - aijwvno~

oligochronios – ajoonos
toegestaan - verboden

e[xesti - ajpovrrhto~

axestie – aporrètos
veel - weinig

poluv~ - ojlivgo~

poluus – oligos
veilig - gevaarlijk

ajsfalhv~ - deinov~

asfalès – deinos
verleden - toekomst

privn - mevllon

prin – mellon
verstand - gevoel

nou`~ - ai[sqhsi~

noes – aisthèsis
vol - leeg

mestov~ - kenov~

mestos – kenos
voor - tegen

prov - katav

pro – kata
voordeel - nadeel

wjfevleia - blavbh

ofelei-ja – blab`h
vraag - aanbod

ai[thsi~ - corhgiva

aitèsis – chorègia
vriend - vijand

fivlo~ - ejcqrov~

filos – echthros
vroeg - laat

prw/ - ojyev

proi – opse
warm - koud

qermov~ - yucrov~

thermos – psuuchos
water - vuur

u{dwr - pu`r

huudoor – pur
winnen - verliezen

vnikavw - ajpoballw

nikao – apoballo
winst - verlies

wjfevleia - o[leqro~

efelei-ja – olethros
zoet - zuur

glukuv~ - pikro~

gluukuus – pikros
zwaar - licht

baruv~ - kou`ro~

baruus – koeros
zwart - wit

mevla~ - leukov~

melas - luikos

 

 

 

parῶn - ὰpῶn
ὰplῶ~ - safῶ~
ᾶokno~ - ῥavqumo~
ὰei - ou[pote
ὰrchv - tevlo~
dasuv~ - falakrov~
misqov~ - dikhv
o[ro~- ᾶgko~
ejsw - ejxw
eujdaivmwn - ᾶqlio~
eujru~ - stenov~
hJmevra - nuvx
o[mose - makravn
pacuv~ - leptov~
palirroiva - ejpirrohv
prῶto~ - u{stato~
ᾶggelo~ -  daivmwn
pou - oujdamou`
ὰporiva - periousiva
eujtuciva - dustuciva
divdwmi - lambavnw
sunhvqh~ - i[dio~
uJgihv~ - nosῶn
filavrguro~ - ᾶfqono~
ojrqov~ - kakov~
ὰgaqo~ - kakov~
ὰgaqo~ - kakov~
mevga~ - mikrov~
stereov~ - malakov~
o{lo~ -
oujrano~ - Tavrtaro~
mimnh/vskw - ejpilanqavnomai
ᾶkro~ - tapeinov~
gavmo~ - diavlusi~
ti~ - oujti~
e{kasto~ - sunousiva
ei[sodo~ - e[xodo~
h[qo~ - ei\do~
nevo~ - palaiov~
h{kw - ei]mi
wjnevomai - ὰpodivdomai
gelavw - dakruvw
makrov~ - bracuv~
safhv~ - di j eijkovnwn
bivo~ - qavnato~
fῶ~ - mevla~
e[rw~ - e[cqo~
ὰrivstero~ - devxio~
poievw - ῥhvgnumi
ᾶrrhn - qh`lu~
plei`on - ejlavsswn
kainov~ - ὰrcai`o~
ὰndrei`o~ - deilov~
calepov~ - ῥavdio~
kalov~ - aijscrov~
uJgro~ - xhrov~
fuvsi~ -
ouj - mevn
uJpo - uJper
povlemo~ - eijrhvnh
aijtiva - genovmenon
ᾶkleisto~ - dasuv~
 - o[leqro~
palai`o~ - nevo~
pantacou` - oujdamou`
ojrqov~ - ὰgkuvlo~
plouvsio~ - pevnh~
plou`to~ - peniva
ὰollhv~ - movno~
kalov~ - duspinhv~
ai[tio~ - ὰnaivtio~
sofov~  - ᾶnou~
tacuv~ - braduv~
ejniote - pollavki~
levgw - sigavw
ᾶstu - ὰgrov~
ijscurov~  - ὰsqenhv~
hJsuciva - forav
sighv - yovfo~
lovgo~ - ejmpeiriva
ojligocrovnio~ - aijwvno~
e[xesti - ὰpovrrhto~
poluv~ - ojlivgo~
ὰsfalhv~ - deinov~
privn - mevllon
nou`~ - ai[sqhsi~
mestov~ - kenov~
prov - katav
wjfevleia - blavbh
ai[thsi~ - corhgiva
fivlo~ - ejcqrov~
prw/ - ojyev
qermov~ - yucrov~
u{dwr - pu`r
vnikavw - ὰpoballw
wjfevleia - o[leqro~
glukuv~ - pikro~
baruv~ - kou`ro~
mevla~ - leukov~© 2023 Harm Schoonekamp | contact | Talennetsitemap. . . .

Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Biti ili ne biti, to je pitanje. "
- William Shakespeare / Viljem Šekspir -
(1564-1616)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?